Badge

 Cleanup First rollback

22 The users have been awarded with badges:

__salman__ ♦♦993211 × 1

tahmidrafi ♦♦985214 × 1

06050024797 × 1

Tamanna Nishat Rini ♦♦2.9k311 × 1

ishahriyar9519 × 1

Salman_Rahman13110 × 1

Minhaj Hasan582822 × 1

Sharif Chowdhury3.4k111 × 1

menon4.2k222 × 1

Ahsanshuvo313 × 1

Mashpy Says1365 × 1

munir42 × 1

bazlur_rahman1.2k17 × 1

ranafge63 × 1

Anisur Rahman Tonu20710 × 1

shaiful(suspended) × 1

Ashique537 × 1

_Shaon_678112 × 1

jweel kar94 × 1

Romekhan6117 × 1

Ahasun Chy414 × 1

Mosharraf Hosain ♦16618 × 1